คณะกรรมการ

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

ประธานกรรมการ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวชิระ ช่วยชู

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

น.ส.พัชรินทร์ ธรรมแงะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

น.ส.วาสนา ศิลปคัมภีรภาพ

เลขานุการบริษัท