คณะกรรมการ

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

ประธานกรรมการ

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

นายวังสันต์ ภาณุดุลกิตติ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายวชิระ ช่วยชู

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นายธัญพงศ์ ลิ้มวงศ์ยุติ

กรรมการ และกรรมการอิสระ

นายธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

คณะผู้บริหาร

นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

น.ส.พัชรินทร์ ธรรมแงะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

น.ส.ปวริศา โชคอริยรักษา

ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ

น.ส.วาสนา ศิลปคัมภีรภาพ

เลขานุการบริษัท