คณะกรรมการและผู้บริหาร > นางสาวนุสรา กลิ่นแก่นจันทร์

นางสาวนุสรา กลิ่นแก่นจันทร์

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.00%

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2556 – 2560

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า
บจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2548 – 2556

หัวหน้าแผนกการเงิน
บจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์