ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3 คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินคู่กรณี และ ชีวิตร่างกายอนามัยของบุคคลภายนอกและภายในรถ

รถชนมีคู่กรณี

คู่กรณี คือ ยานพาหนะทางบก รถที่ขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิง มอเตอร์ ไฟฟ้า (ยานพาหนะที่จดทะเบียนกรมการขนส่งทางบก)

*คุ้มครองเฉพาะคู่กรณี

ชดใช้ความเสียหายต่อของทรัพย์ของคู่กรณี อาจจะเป็น รถยนต์ หรือ ทรัพย์สินอื่นที่ เกิดจากอุบัติเหตุ

*ทุนประกัน

มูลค่าสูงสุดที่บริษัทประกันจะชดเชยให้เมื่อเกิดความเสียหายต่อรถ

*ประเภทการซ่อมมี 2 ประเภทคือ

  1. ซ่อมห้าง คือ ศูนย์บริการ
  2. ซ่อมอู่ คือซ่อมอู่ในเครือประกันภัย

*ค่าเสียหายส่วนแรก คือ

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์ต้องจ่ายร่วมกับบริษัทประกันภัยรถยนต์ ช่วยกันจ่าย, กรณีมีการเคลมประกันรถยนต์ ที่เข้าเงื่อนไขความรับผิด ในกรมธรรม์ที่ได้ตกลงไว้ เช่น กรณีการเคลมที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด หรือได้ทำสัญญาไว้ในการจ่ายค่า excess