วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อส่งมอบคุณประโยชน์แก่ลูกค้า พันธมิตร พนักงาน ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และร่วมสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ดี


พันธกิจ

  1. สร้างระบบบริการมาตรฐานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
  2. สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
  3. สร้างรูปแบบการดำเนินงานโดยใช้โประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนดำเนินงาน
  4. สร้างบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ผสมผสานความเชี่ยวชาญทางธุรกิจเข้ากับทักษะเชิงดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันในยุคดิจิทัล
  5. สร้างพันธมิตรธุรกิจที่ดีสำหรับการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ร่วมกัน
  6. สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านเครื่องมือดิจิทัล (Digital Social Responsibility)