ลำดับ ผู้รับเรื่อง ช่องทางการติดต่อ
1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร thawatchai@asnbroker.co.th
0-2494-8388
2 กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท wasana@asnbroker.co.th
0-2494-8388
3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล vanchanog@asnbroker.co.th
0-2494-8388

หรือนำส่งผ่านไปรษณีย์ถึง

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
การต่อต้านคอรัปชั่น