ลำดับ ผู้รับเรื่อง ช่องทางการติดต่อ
1 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร thawatchai@asnbroker.co.th
0-2619-2300
2 กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท wasana@asnbroker.co.th
0-2619-2300
3 กรรมการผู้จัดการ md@asnbroker.co.th
0-2619-2300
4 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ pavarisa.c@asnbroker.co.th
0-2619-2300

หรือนำส่งผ่านไปรษณีย์ถึง

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • กรรมการตรวจสอบผ่านทางเลขานุการบริษัท
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ
นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
การต่อต้านคอรัปชั่น