พ.ศ. 2548

จัดตั้งบริษัท ASN ด้วยทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย

พ.ศ. 2550

ผู้ถือหุ้นบริษัท ASN เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทนายหน้าประกันชีวิตแห่งหนึ่งและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด (“ASNL”) เพื่อดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต

พ.ศ. 2551

เพิ่มทุนบริษัทเป็น 2 ล้านบาท

พ.ศ. 2554

บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง (Partner) ในการจัดหาและบริหารข้อมูลลูกค้าเพื่อให้บริษัทนาไปใช้ขายประกันรถยนต์

พ.ศ. 2556

บริษัทซื้อหุ้น 99.99% ของ ASNL จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

พ.ศ. 2558

บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 65 ล้านบาท

พ.ศ. 2559

บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน ทั่วไปครั้งแรก (IPO) ด้วยรหัสหลักทรัพย์ ASN บริษัทเปิดให้บริการแพลตฟอร์มประกันออนไลน์ WWW.OOHOO.IO

พ.ศ. 2560

บริษัทเปิดบริษัทย่อยคือบริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด เพื่อให้บริการจับคู่สินเชื่อ หรือ PEER TO PEER (P2P) LENDING ผ่านทางเว็บไซต์ WWW.DAINGERN.COM

พ.ศ. 2561

บริษัทผ่านการรับรองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 จากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institute: BSI)


บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนกิจกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และการรับรองระบบสารสนเทศ เพื่อใช้วิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่อง การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (Online) สำหรับ แพลตฟอร์มประกันออนไลน์ www.oohoo.io และแพลตฟอร์มประกันออนไลน์สำหรับนายหน้าบุคคล www.asnprompt.com จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

พ.ศ. 2563

บริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ จากกระทรวงการคลัง เลขที่ หนังสืออนุญาต 11/2563


บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด (บริษัทย่อย) หยุดให้บริการระบบสำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับ บุคคล (peer to peer lending platform) เป็นการชั่วคราว เพื่อขอเข้าทดสอบใน Regulatory Sandbox ต่อ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามประกาศกระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2564

บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด (บริษัทย่อย) ยื่นเอกสารขอสมัครเข้าร่วมทดสอบการให้บริการธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2565

บริษัท ได้เงิน ดอทคอม จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับการตอบรับจากธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เข้าร่วมทดสอบการให้บริการธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลใน Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์มจับคู่สินเชื่อโดยมีทะเบียนรถเป็นประกัน www.daingern.com ภายใต้การทดสอบใน Regulatory Sandbox เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565