คณะกรรมการและผู้บริหาร > นายวชิระ ช่วยชู

นายวชิระ ช่วยชู

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 29 มกราคม 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชีต้นทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 128/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2550 - 2557

รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ. สามัคคีประกันภัย

2539 - 2549

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส
บมจ. เทเวศประกันภัย

2535 - 2538

ผู้จัดการสาขา
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์