คณะกรรมการและผู้บริการ > น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ,
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขาย 1 และฝ่ายขาย 2,
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด,
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า,
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 3 มิถุนายน 2548
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 14.154%

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
Shenandoah University, Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 110/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2560 – ปัจจุบัน

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2559 – ปัจจุบัน

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด/
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารลูกค้า

บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558

รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2548 – ปัจจุบัน

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2544 – ปัจจุบัน

กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป
บจ. เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค

2543 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บจ. 43 เค

2542 – 2548

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
บจ. ไทยแซ็ท