คณะกรรมการและผู้บริหาร > นางสาวสุรกานต์ แสงนาค

นางสาวสุรกานต์ แสงนาค

ผู้จัดการฝ่ายขาย 2

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.00%

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประสบการณ์ทำงาน

2558 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายขาย 2
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2557 – 2558

หัวหน้าฝ่ายขาย
บจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2556 – 2557

หัวหน้างานขาย
บจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2548 – 2556

หัวหน้างานเร่งรัดหนี้
บจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์