คณะกรรมการและผู้บริการ > นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

กรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.27%

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 128/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการอิสระ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2559 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน
บมจ.ลานนารีซอร์สเซส

2552 - 2558

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก
บมจ.ลานนารีซอร์สเซส