คณะกรรมการและผู้บริหาร > นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

นายสุดุสิต อุ่นแสงจันทร์

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 19 กุมภาพันธ์ 2559
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.869%

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 128/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตรหลักสูตร How to Development a Risk Management Plan รุ่น10/2016

ต่อต้านทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ปี 2558

ประสบการณ์ทำงาน

2564 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริษัท
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2560 – ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร
PT.Singlurus Pratama

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บจ.ลานนาพาวเวอร์เจ็นเนอร์เรชั่น

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2559 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน
บมจ.ลานนารีซอร์สเซส

2559 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจถ่านหิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

บมจ.ลานนารีซอร์สเซส

2562 - 2564

รองประธานกรรมการ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2562 - 2563

รองประธานกรรมการบริษัท
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2552 - 2558

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจหลัก
บมจ.ลานนารีซอร์สเซส