คณะกรรมการและผู้บริการ > น.ส.พัชรินทร์ ธรรมแงะ

น.ส.พัชรินทร์ ธรรมแงะ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 31 มกราคม 2561
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ประสบการณ์ทำงาน

2561 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 – 2560

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Team Leader)
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2554 – 2558

เจ้าหน้าที่บัญชี
บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น

2552 – 2554

เจ้าหน้าที่บัญชี
บมจ.เอ็นเอสเค แบริ่งส์ (ประเทศไทย)