คณะกรรมการและผู้บริหาร > นายภราดร เล้ารัตนานุรักษ์

นายภราดร เล้ารัตนานุรักษ์

Digital marketing manager

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2565
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

Digital marketing manager
บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2019 - 2022

Digital marketing manager
บจ. วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล

2016 - 2019

Digital marketing manager
บจ. โซ ทอล์ค

2014 - 2016

Project manager
บจ. ซีเจ เวิร์ค

2013 - 2014

Social media specialist
บจ. เอ็นโซโก้

2012 - 2013

Social media specialist
บจ. แอดวานซ์ อินโฟ มีเดีย