คณะกรรมการและผู้บริหาร > น.ส.วาสนา ศิลปคัมภีรภาพ

น.ส.วาสนา ศิลปคัมภีรภาพ

เลขานุการบริษัท เลขาคณะกรรมการบริษัท
เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 มิถุนายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.00%

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ วิชาเอกประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 66/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ปฏิบัติงาน เลขานุการบริษัท รุ่น 1/2561
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2558 – ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2549 – 2558

ผู้จัดการโครงการ
บจ. เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค