คณะกรรมการและผู้บริการ > น.ส.วาสนา ศิลปคัมภีรภาพ

น.ส.วาสนา ศิลปคัมภีรภาพ

เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : -
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.00% (500 หุ้น)

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ วิชาเอกประวัติศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ประสบการณ์ทำงาน

2558 – ปัจจุบัน

เลขานุการบริษัท
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2549 – 2558

ผู้จัดการโครงการ
บจ. เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค