คณะกรรมการและผู้บริหาร > นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 มิถุนายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 4020

ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี สาขาการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 31/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 34/2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Programรุ่น 23/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วุฒิบัตร หลักสูตร Director Diploma Award รุ่น 11/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 23/2021
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 57/2021
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อนุญาโตตุลาการ
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

อนุญาโตตุลาการ
สำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม

นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

ประสบการณ์ทำงาน

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริหารความเสี่ยง

บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี

2562 – ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการบริษัท
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2557 – ปัจจุบัน

รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
บมจ.นวนคร

2556 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. แพลน บี มีเดีย

2550 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

2543 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษภาควิชาการสอบบัญชี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

2535 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษภาควิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557 - 2564

รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
บมจ. นวนคร

2558 – 2562

รองกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน
บจ.ผลิตไฟฟ้า นวนคร