คณะกรรมการและผู้บริหาร > นางสาวสุภาพร เจริญทวีทรัพย์

นางสาวสุภาพร เจริญทวีทรัพย์

ผู้จัดการฝ่ายขาย 1

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประสบการณ์ทำงาน

2561 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2559 – 2560

หัวหน้าโครงการขาย
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2556 – 2559

หัวหน้าฝ่ายขาย
บจ.เฟิร์สท อินชัวรันส์ โบรกเกอร์