คณะกรรมการและผู้บริหาร > นายกษิภัท ธนิตธนาคุณ

นายกษิภัท ธนิตธนาคุณ

กรรมการ และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 9 มกราคม 2562
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 156/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2564 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
วชิราวุธวิทยาลัย

2563 – ปัจจุบัน

คณะทำงานศูนย์ความรู้ด้านการสอบบัญชีในธุรกิจที่มีระบบ IT ที่ซับซ้อน
สภาวิชาชีพบัญชี

2562 – ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการอิสระ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2562 – ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาทางด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2561 – ปัจจุบัน

กรรมการ และประชาสัมพันธ์
สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ TISA

2560 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2560 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษภาควิชาพาณิชยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560 – ปัจจุบัน

อาจารย์พิเศษคณะบัญชี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2557 – ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ
บจ.เคที ไอที โซลูชั่น