คณะกรรมการและผู้บริการ > นายธวัชชัย ชีวานนท์

นายธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ,
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 มิถุนายน 2558
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 3.288%

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยแห่งซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program รุ่น 100/2008
สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2559 – ปัจจุบัน

รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2559 – ปัจจุบัน

กรรมการ
บจ. ไซคลิ่งคลาวด์

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 – ปัจจุบัน

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจ.เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์

2558

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2555 – 2558

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์

2548 – 2554

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย