คณะกรรมการและผู้บริหาร > นางสาวปรารถนา สุวรรณศักดิ์

นางสาวปรารถนา สุวรรณศักดิ์

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 กันยายน 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

2564 – ปัจจุบัน

ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและบริหารความเสี่ยง
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2564

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายและบริหารความเสี่ยง
บจก. อิออน อินชัวรันส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย)

2563

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย
บมจ. ไทยประกันภัย

2562 - 2563

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

2558 - 2562

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมาย
บมจ. อีซี่บาย