คณะกรรมการและผู้บริหาร > นายอัคพงษ์ พงศ์ประพันธ์ศิริ

นายอัคพงษ์ พงศ์ประพันธ์ศิริ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการธุรกิจนายหน้า ประกันวินาศภัย

วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 25 พฤศจิกายน 2564
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
The University of Findlay, Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ทำงาน

2564 – ปัจจุบัน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 – 2564

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
บจก. เอกอน อินไซท์ ประเทศไทย

2555 – 2556

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
บจก. ซิลค์สแปน อินชัวร์รันซ์ โบรกเกอร์