วิธีติดต่อขอรับเคลม                     
ประกันภัยรถยนต์

วิธีติดต่อขอรับเคลม จากบริษัท ประกันภัยรถยนต์
การเบิกค่าเสียหายจาก พ.ร.บ. ความเสียหายเบื้องต้นสามารถเบิกได้
ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ร้องขอต่อบริษัท ประกันภัยรถยนต์ โดยไม่ต้อง
รอการพิสูจน์ความผิดจะได้รับเงินจากบริษัท ประกันภัยรถยนต์

การพิสูจน์ ความรับผิดตามกฎหมาย
1. กรณีที่ได้รับบาดเจ็บ คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
2. กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
3. ผู้ขับขี่รถประกันที่เป็นฝ่ายผิดรับ 15,000 บาท เท่านั้น เฉพาะค่าเสียหายเบื้องต้น
การขอรับค่าเสียหาย
การขอรับค่าเสียหายนั้น ผู้ประสบภัยจากรถ หรือทายาท มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายได้จาก บริษัท ประกันภัยรถยนต์
โดยผู้ประสบ ภัยอยู่ในรถคันใด จะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นจากบริษัทที่รับ ประกันภัยรถยนต์ ของรถคันนั้น
แต่หากรถ 2 คันไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก เช่น คนข้ามถนน กรณีนี้บริษัทที่รับ ประกันภัยรถยนต์
ของรถทั้งสองคัน จะร่วมกันเฉลี่ยชดใช้ความเสียหายเบื้องต้นสำหรับค่าเสียหายส่วน ที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น
จะได้รับภายหลังจากที่มีการพิสูจน์ความถูกผิดเรียบร้อยแล้ว
หลักฐานการขอรับค่าเสียหายที่ เกิดขึ้น
1. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
4. สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีเสียชีวิต)
5. สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
6. สำเนาบัตรประตัวของทายาท (กรณีเสียชีวิต) ผู้ประสบภัย / ทายาท ต้องยื่นคำร้องภายใน 180 วัน
ประกันภัยรถยนต์

TOP