ประเภทการประกันภัยรถยนต์           

1. การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (Compulsory Third PartyInsurance)
การประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (Compulsory Third PartyInsurance)
หมายความถึง การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกบังคับโดยกฎหมาย
เพื่อความคุ้มครองต่อความสูญเสียของชีวิต ร่างกายบุคคล
ผู้ประสบภัยจากรถยนต์..

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีกฎหมายที่เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ( พ ร บ )
เพื่อให้ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความคุ้มครอง และการชดใช้ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ว และเป็นธรรม
ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ
ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ วงเงินคุ้มครอง(บาท)
1. ค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
-ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ 15,000 บาท
-การเสียชีวิตภายหลังการรักษา 35,000 บาท
2. ค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัย จะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้ว
ว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะ ต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหาย
เบื้องต้นดังนี้
-ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ 50,000 บาท
-การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพ ไม่ว่าจะมีการรักษาหรือไม่ 100,000 บาท
โทษในการไม่ทำ พรบ.
- กำหนดให้ระวางโทษปรับ ไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท
- หากไม่ติดเครื่องหมาย ที่แสดงว่ามีการประกันภัยรถยนต์ไว้ที่กระจกหน้ารถด้านใน
หรือติดไว้ในที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท
2. การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance)
การประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) หมายความถึง ประกันภัยรถยนต์ ที่เกิดขึ้น
โดยความสมัคร ใจของ เจ้าของรถยนต์ ผู้ครอบครองรถยนต์หรือผู้ขับขี่รถยนต์โดยไม่ได้เกิดจากการถูกบังคับโดย
กฎหมาย แต่อย่างใด การประกันภัยรถยนต์ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดประกันภัยในปัจจุบันนี้เป็น การ
ประกันภัยรถยนต์ ในภาคสมัครใจ
กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจแบบใหม่ แบ่งออกเป็น 2 แบบ
1. กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Un-Named Driver ) เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่ คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้ที่ผู้เอา
ประกันภัย ยินยอมให้ขับขี่เสมือนหนึ่งเป็น ผู้เอาประกันภัย
2. กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ ( Named Driver )
เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ที่นำเอาอายุผู้ขับขี่มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดอัตรา เบี้ยประกันภัยรถยนต์
และคุ้มครองแต่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิด ต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย
กรมธรรม์แบบนี้ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้รถส่วนบุคคล และสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ ไม่เกิน 2 คน

ประกันภัยรถยนต์

TOP