ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการ ประกันภัยรถยนต์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยรถยนต์ กระทรวงการคลัง ความหมาย การประกันภัย
รถยนต์ มีผู้ให้ความหมายไว้หลายความหมาย ดังนี้ การประกัน
ภัยรถยนต์ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งซึ่งในที่นี้ซึ่งเรียกว่า
ผู้เอาประกันภัย”ได้โอนความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ไป
ให้บุคคลไปให้ อีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับประกันภัย”

   รับเสี่ยงภัยแทนโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ รับประกันภัยเป็นการตอบแทนในการที่
  ผู้รับประกันภัยยอมเสี่ยงภัยนั้น ซึ่งเงินจำนวนนี้ เรียกว่า “เบี้ยประกันภัย” เมื่อผู้รับประกันภัยยอมเสี่ยงภัย
  แทนผู้เอาประกันภัยแล้วหากรถยนต์คัน ที่เอาประกันภัยไว้ได้เกิดอุบัติเหตุ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ตัว
  รถยนต์หรือแก่ชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลทั้งภายนอกและที่โดยสารอยู่ในรถยนต์คันนั้นผู้
  เอาประกันภัยจะได้รับการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น เรียกว่า “ค่าสินไหมทดแทน” โดยผู้รับประกันภัย
  จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้เท่ากับจำนวน ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ได้ตกลง
  ทำสัญญาไว้ซึ่งเงินจำนวนเงินที่ตกลงทำสัญญาไว้ เรียกว่า“จำนวนเงินเอาประกันภัย”
  (หนังสือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1หรือ การประกันภัยรถยนต์ หมายถึงการ ประกันภัยรถยนต์ 
  เพื่อคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายอันเกิดจากการใช้รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นเก๋งส่วนบุคคลรถ บรรทุก
  รถโดยสาร และรถจักรยานยนต์ ซึ่งได้แก่ ความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ได้แก่
  ความเสียหาย บุบสลาย หรือสูญหายของตัวรถยนต์ นอกจากนี้ความสูญเสียหรือเสียหายที่รถยนต์ก่อให้เกิดขึ้น
  แก่ชีวิต ร่างกายละทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งบุคคลที่โดยสารอยู่ในรถยนต์นั้นด้วยโดยบริษัท
  ประกันภัยรถยนต์ หรือผู้รับประกันภัยจะ ออกหนังสือให้แก่ผู้เอาประกันภัยแต่ละรายเรียกว่า กรมธรรม์ประกันภัย ”
  หรือหลักฐานของสัญญาประกันภัยซึ่งระบุว่าบริษัท ประกันภัยรถยนต์ จะชดใช้ค่าสินไหมทด
  แทนให้แก่ ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ ขณะเดียวกันผู้เอาประกันภัย
  แต่ละรายก็จะต้องจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ตามอัตราความเสี่ยงของตน

  ความรู้เกี่ยวกับ ประกันรถยนต์

  1.ความเสียหายต่อรถยนต์

  ความคุ้มครองรถยนต์รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำอยู่กับตัวรถยนต์ เช่น
  ความเสียหายที่เกิดจากการชน เจตนาร้าย (ถูกราดด้วยน้ำมันเบรก ถูกขูดขีด) ภัยธรรมชาติต่าง ๆ
  (น้ำท่วม) อุบัติเหตุ (ถูกหินกระเด็นใส่กระจกแตก) จลาจล นัดหยุดงาน ก่อการร้ายยกเว้นภัยไฟไหม้

  การยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์
  -การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
  -การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสีย หรือหยุดเดิน ของเครื่องจักรกลไก หรือเครื่อง
  ไฟฟ้าของรถยนต์ อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
  -ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับ
  อนุญาต อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
  -ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาดหรือระเบิด เว้นแต่กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น
  ต่อส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
  -ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์เว้นแต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ประวิงการจ่ายหรือ
  ล่าช้าโดยไม่มีเหตุผล


  2.การคุ้มครองรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้

  ความคุ้มครอง รถยนต์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติด
  ประจำอยู่กับตัวรถยนต์ที่เกิดไฟไหม้หรือสูญหายไป “สูญหาย” รวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์
  รวมทั้งอุปกรณ์ เครื่องตกแต่ง หรือสิ่งที่ติดประจำกับตัวรถยนต์ ที่เป็นผลมาจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์
  ยักยอกทรัพย์ หรือเป็นผลมาจากการพยายามกระทำเช่นว่านั้น (คุ้มครองถึงลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย
  ขโมยด้วย) “ไฟไหม้” ความเสียหายต่อรถยนต์ที่เป็นผลมาจากไฟไหม้ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมัน
  เอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากสาเหตุอื่นยกเว้น
  - ความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์ ยักยอกทรัพย์โดยบุคคล ได้รับมอบหมายหรือ
  ครอบครองตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น
  - การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตประเทศไทย

TOP